Projekt: KAK

Kvinnocoacher för arbetsåtergång – projekt i samverkan KAK
2012

Coachprojektet var ett samverkansprojekt mellan landstinget Västmanland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att ge möjlighet till samordnad rehabilitering i syfte att möjliggöra arbetsåtergång för en stor grupp i samhället, i detta fall kvinnor med psykisk och/eller fysisk ohälsa boende i Köping, Arboga och Kungsör. Genom individuell coachning förväntades deltagarna kunna återfå arbetsförmågan och kunna återinträda på arbetsmarknaden. Projektet skulle också bidra till att utveckla en samverkansmodell för berörda myndigheter för att underlätta arbetsåtergång.

Kvinnocoachprojektet, Köping-Arboga-Kungsör (KAK)
Slutrapport, 2012