Projekt: Rehsam

Rehsam – Coachning som rehabiliteringsmetod för arbetsåtergång
2014

Projektet ägs av Landstinget Västmanland, Kompetenscentrum för hälsa. Det övergripande syftet med projektet/studien är att vetenskapligt undersöka effekten av rehabilitering baserad på coachning som metod för att möjliggöra arbetsåtergång för både män och kvinnor med psykisk ohälsa. Projektet förväntas också generera kunskaper till olika myndigheter om vilka faktorer som kan antas ha betydelse för arbetsåtergång samt eventuella skillnader mellan kvinnor och mäns möjligheter att återkomma till arbetsmarknaden och på så sätt bidra till en fungerande samverkansmodell mellan och inom de olika myndigheterna för att återfå sjukskrivna till arbetslivet. Detta samarbete förväntas även inkludera arbetsgivare och arbetstagare i en fungerande modell.

Deltagarna har minst 50% anställning vid start och fokus är på de yngre. De har varit sjukskrivna 1-12 månader och har psykiska diagnoser som oro, ångest, utmattningsdepression, stress mm och är inskrivna hos Försäkringskassan. Det övergripande målet är att merparten av deltagarna ska utforma en handlingsplan för återgång till arbetslivet i större utsträckning och samtidigt erhållit strategier och redskap för att inte hamna i ohälsa igen.

Totalt beräknas 100 individer omfattas av projektet plus en kontrollgrupp. Projektet pågår 2012 – 2014. Projektet är ett delprojekt inom Safaristudien.

Projektet har utvecklat en egen modell för kartläggning/matchning/coachning inom ramen för tidigare pilotprojekt, se Kvinnocoacher i Fagersta och Kvinnocoacher i KAK.

Efter 1-årsuppföljning med samtliga deltagare har vi kunnat se att drygt 75% återvänt till arbetslivet och uppvisar ett mycket bättre mående med högre mått av livskvalitet. Dessutom har projektet initierat nya arbetsmetoder och samarbetsformer mellan aktuella myndigheter i samarbetet med arbetsgivare och individ.

Presentation av projektet (pdf).