Projekt: Posten & HR Balansen®

Projekt Posten & HR Balansen® – en interventionsmetod för att minska ohälsa hos Postens ledare och medarbetare
2010
Under många år satsade Postens ledning på ett omfattande strategiskt och praktiskt kompetensutvecklingsarbete i syfte att utveckla och ge förutsättningar för en långtidsfrisk organisation. De olika delprojekten involverade både hr-chefer, centrala och lokala chefer, fackliga representanter och övriga medarbetare både på central och lokal nivå. Delprojekten byggde bl a på att belysa och kartlägga organisatoriska och individuella motivations- och drivkrafter, stressorer och copingstrategier kopplade till arbetslivet och privatlivet, att fånga upp individer i riskzonen för stressrelaterad ohälsa, att stötta och vägleda de som redan var i långtidssjukskrivning tillbaka till arbetslivet och att ge individuella och organisatoriska verktyg för att leda och arbeta i en hållbar organisation.

De olika projekten summerades slutligen i ett Hälsobokslut som tydligt visade på uppnådda kvantitativa och kvalitativa vinster i o m dessa satsningar.

Ansvarig chef fick utmärkelsen Årets Chef för modet att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv.

Läs vidare om Human Researchs metod HR Balansen®.

Poster vid Stressforskarkongressen
2010

Artikel i Dagens Industri 
2007

Näringslivs Respons
2005

Management Magazine – Harvard Business Review
2004