Projekt: Gävle Kommun

Projekt Gävle Kommun
2004

Under flera år satsade kommunledningen på lite nya grepp i syfte att utveckla ett helhetsperspektiv på ledar- och medarbetarutveckling och stressrelaterad ohälsa. Dessa olika delprojekt byggde på att erbjuda unga chefer ett nytt ledarutvecklingsprogram i form av HR Balansen®, att fånga in individer i riskzonen för stressrelaterad ohälsa och ge dem vägledning och stöttning individuellt, att ge dem som redan var i långtidssjukskrivning redskap och stöttning att ta tag i sitt liv och göra en realistisk handlingsplan. Samtidigt rekryterades en ny ledning för Företagshälsovården med fokus på det friska och att det finns möjligheter trots olika problem och diagnoser.

Delprojekten involverade olika förvaltningar i kommunen.