“Att skapa engagemang och förhindra utbrändhet”

Ett analys- och åtgärdsmaterial baserat på Prof Christina Maslachs och Prof Michael Leiters banbrytande forskning inom området arbetsrelaterad stress. Konsultmaterialet bygger på flera steg; organisatoriska förberedelser och profiler, identifikation av obalans, genomförande av förändringsarbete mot arbetsrelaterad stress, utveckling av åtgärdspaket och utvärdering.

Utgångspunkten för detta omfattande analys- och åtgärdsmaterial är författarnas uppfattning som baseras på 30 års omfattande forskning, att det är den organisatoriska miljön som skapar medarbetarnas förhållanden till sina arbeten. Genom en kartläggning som återspeglar hur väl organisationen mår, pekas dess starka och svaga sidor ut. Analysverktyget visar hur medarbetarna i organisationen upplever sin arbetssituation utifrån parametrarna:

  • Finns problem med utbrändhet någonstans i organisationen?
  • I hur stor utsträckning är medarbetarna engagerade?
  • Vilka är de viktigaste arbetsområdena där obalans kan sammankopplas med utbrändhet?
  • Vilka är de viktigaste arbetsområdena där obalans kan sammankopplas med engagemang?
  • Vilka ledningsfunktioner kan ha störst inflytande när det gäller att arbeta med utbrändhet?
  • Hur kan informationen från kartläggningen användas för att identifiera, utforma och implementera meningsfulla organisatoriska förändringar?
  • Är dessa mönster konsekventa i hela organisationen eller skiljer sig mönstren mellan olika enheter?

Analysverktyget är ett processinriktat material som omfattar tre steg:

  1. FÖRBEREDELSER
  2. GENOMFÖRANDE
  3. FÖRÄNDRINGSARBETE

I det första steget besvarar medarbetarna formuläret: ”Min arbetssituation” som mäter fyra huvudområden; medarbetarnas relation till arbetet utifrån kontinuumet utbrändhet och engagemang, medarbetarnas syn på områdena ”Arbetsbelastning, Kontroll, Belöning, Gemenskap, Rättvisa och Värderingar”, medarbetarnas upplevelse av organisatoriska förändringar under den senaste sexmånadersperioden samt medarbetarnas syn på ”Ledning, Kommunikation, Kompetensutveckling och Sammanhållning”.

Data från kartläggningen analyseras med hjälp av ett datorprogram och resultatet sammanställs som en organisationsprofil. Förändringsarbetet styrs sedan av de rekommendationer som framkom utifrån organisationsprofilen; utveckling av åtgärdsplaner, implementering och utvärdering.