Motivations- och drivkraftsanalys – MQ

En ständig utmaning för dagens och morgondagens ledare blir att motivera de anställda, inte bara att delta i aktiviteter som pågår utan att lägga ned så mycket energi som möjligt i sin strävan att nå målen. Det finns också en ökad förståelse inom organisationerna mot att utveckla sina anställda som framtida resurser. Därför blir det allt viktigare att kunna mäta organisationens motivation. För att kunna prognostisera en individs prestationer och lägga struktur för vederbörandes utveckling räcker det inte enbart med att känna till förmågorna (vad NN kan göra), intressen (vad som är intressant) och personlighet (sättet att bete sig). Motivationen är också en väsentlig del i denna ekvation.

Instrumentet MQ kan ge en analys av organisationens och individens motivation och drivkrafter. Motivation är den avgörande drivkraften bakom yrkesframgång. Den avgör hur mycket energi man kommer att lägga ned i sina prestationer och under vilka omständigheter ansträngningarna kan bibehållas. Det är knappast förvånande att motivation kan ha större inverkan på resultatet än själva förmågan.

Syftet med att använda motivationsformuläret MQ, är att försöka bedöma med vilken energi en person tar sig an en uppgift och vilka situationer som sannolikt kommer att öka eller reducera personens motivation.

MQ är granskat och godkänt av HRK Metodnämnd och bedömt som ett mycket värdefullt instrument inom området för urval och utveckling.

Användningsområden
MQ-instrumentet ger tolkaren en möjlighet att förutsäga hur bra en individ kommer att fungera i en viss position och hur väl vederbörande kommer att passa in i den rådande företagskulturen. Att få ta del av medarbetarnas resultat beträffande motivation och drivkrafter är en ovärderlig hjälp i det dagliga arbetet för chefen för att rätt kunna motivera sitt team.

I utvecklingssammanhang kan MQ användas för en kontinuerlig karriärplanering där arbetets krav matchas mot individens förutsättningar i form av motivation. Vid rådgivningssituationer kan MQ t.ex. belysa varför en individ underpresterar.

I organisatoriska sammanhang kan informationen man får från MQ-instrumentet rörande olika enheter, avdelningar eller hela organisationer ge en bild av personalens moral eller prestationsnivå. En sådan belysning kan vara särskilt användbar innan man vidtar förändringar i företagskulturen eller då man vill mäta effekten av en sådan förändring.