Passprofilen

Passprofilen kan användas i förändrings- och utvecklingssammanhang som berör arbetsmiljön eller andra projekt som handlar om att påverka och minimera stressen på arbetet. Eller som en del i projekt som syftar till att förbättra kvalitet, effektivitet, lönsamhet, kompetens, samarbete. Eller i systematiskt arbetsmiljöarbete.

Passprofilen är ett enkelt och effektivt mätinstrument för individer, arbetsgrupper och organisationer. Resultatet återkopplas alltid i ett enskilt samtal med individen under konfidentiella former.

I större grupper bör även resultatet återkopplas till chefen och gruppen som helhet. Syftet är att på individ- och gruppnivå skapa medvetenhet och underlag för åtgärder, genomföra uppföljning och utvärdera effekter av insatta åtgärder.

Passprofilen är också ett utmärkt instrument i det individuella rehabiliteringsarbetets olika faser. Instrumentet tar upp viktiga frågeställningar om arbetslivet och privatlivet utifrån ett helhetsperspektiv och fokuserar på frågeställningar som;

  • Hur relationer och olika situationer påverkar din hälsa
  • Hur du upplever samarbetet i din arbetsgrupp och i organisationen som helhet
  • Hur egna krav och förväntningar påverkar ditt arbets- och privatliv
  • Hur du kan identifiera olika typer av stressymptom
  • Hur goda hälsovanor påverkar ditt välbefinnande
  • Hur livsstilen påverkar din hälsa
  • Resultatet redovisas enkelt och flexibelt i pedagogiska och lättlästa polärdiagram
  • Resultatet kan t ex redovisas både i individuella diagram och gruppdiagram, individuella diagram i förhållande till gruppens och jämförelser över tid

Med dessa resultat både på individ- och gruppnivå är det sedan lätt att gå vidare med konkreta handlingsplaner för individen, arbetsgruppen och organisationen. Passprofilen kan kompletteras med Hälsoprofilen om medarbetarna i organisationen inte har genomgått någon form av hälsokontroll under de senaste åren.

Passprofilen utarbetades 1997 av Hjärtträning AB och KomiForm i samarbete med välrenommerade stressforskare vid Karolinska Institutet. Idag finns ett stort nätverk av användare bland konsulter, näringsliv och offentlig förvaltning med över 10 000 Passprofiler utförda.