Kompetensutveckling

Program för hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap

Processen involverar hela organisationen, både ledare och medarbetare. Den bygger på ett systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på långtidsfriskhet och består av följande steg:

  • Gruppseminarier med fakta kring vilka mekanismer som utlöser organisatorisk och individuell ohälsa
  • Individuellt ledarstöd i tre steg med metoden HR Balansen®
  • Ledarseminarium kring vilka ledarstilar, driv- och motivationskrafter samt stressorer som förenar och skiljer ledningsgruppen
  • Gruppseminarier med övningar kring aktuella tids- och energitjuvar i organisationen
  • Avslutande diskussion och beslut kring en gemensam organisatorisk handlingsplan för en sund organisation