HR Balansen®

En varumärkesskyddad metod

Human Research AB har utarbetat en varumärkesskyddad metod, HR Balansen®, som fokuserar på organisationens och individens samspel och helheten kring arbetsliv och privatliv kopplat till ohälsa. Ledordet i metoden är långtidsfriska ledare och medarbetare i arbete alternativt för arbetsåtergång.

För att kunna säkerställa varaktigheten i detta, har bakomarbetet i metoden sin grund i det kognitiva förhållningssättet, organisationsteorier, personbedömning, stressforskning samt praktisk tillämpning.

Metoden vänder sig både till ledare och medarbetare som vill arbeta med det förebyggande arbetet, till dig som ligger i farozonen för ohälsa, samt till dig som varit sjukskriven under en lång tid, men där rehabarbetet uteblivit eller inte givit väntade resultat.

Metodarbetet bedrivs på individnivå i fyra steg under fyra månader med tonvikt på kombinationen livs- och arbetssituation och det egna ansvaret som ledare eller medarbetare.

Metodarbetet omfattar personlig coachning, diskussionsunderlag, reflektionsövningar, frågeformulär, flertalet tester och analyser, fakta och hemuppgifter med återkopplingssamtal. Vi belyser individens styrkor och svagheter, stressorer samt motivation och drivkraft.

Metodens samtliga steg ger deltagaren de nödvändiga självinsikterna och förmågan att se sina mönster för att kunna lägga grunden till en individuell och realistisk handlingsplan med helhetssyn. Handlingsplanen tar fasta på aktiva och realistiska åtgärder för det fortsatta utvecklings- eller rehabarbetet.

HR Balansen® är utvärderad av stressforskarna i samarbete med Centrum för miljörelaterad ohälsa och stress – CEOS – som var knutet till Uppsala Universitet och Akademiska Sjukhuset. Metoden har visat mycket goda effekter på livsstilsförändringar och återgång till arbetslivet bland långtidssjukskrivna personer i ett antal uppdrag.


HR Balansen® fick 2008 Landstingets Folkhälsopris i Uppsala Län och 2010 erhölls tre hedersomnämnanden av Svenska  Stressforskarkongressen.


Våra uppdragsgivare finns i hela landet och kan vara arbetsgivare, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landstingen, kommunerna, företagshälsovårder eller annan aktör som vill arbeta aktivt med det strategiska förebyggande eller praktiska rehabiliterande arbetet på individ- eller organisationsnivå.