MI Programmet©

Större arbetsförmåga & utökad anställningsbarhet

MI programmet© är ett individuellt coachningsprogram i flera steg som främst riktar sig till deltagare som önskar skapa en förändring i livet med fokus på återgång till arbetslivet. Det erbjuder individen ett strukturerat redskap för större självinsikt, bättre självbild, eget ansvar och mod att förändra. Detta innebär i sin tur större arbetsförmåga och utökad anställningsbarhet.

MI programmet© fokuserar initialt på:

  • individens egen syn på sin ohälsa respektive hälsa
  • den egna attityden till att vara sjuk respektive frisk
  • nuläget
  • den egna prognosen för framtida hälsoläge

MI programmet© fokuserar sedan på begreppen egen motivation och drivkraft:

  • Vad vill jag?
  • Vad kan jag?
  • Vad är jag redo att förändra?
  • Hur ser min motivation ut och varför?
  • Hur ser min delaktighet ut i förändringsprocessen?

MI programmet© fokuserar i nästa steg på för- och nackdelar med förändring samt negativa och positiva konsekvenser med förändring. Programmet avslutas med att individen formulerar en egen handlingsplan som sammanfattningsvis tar fasta på möjligheter, svårigheter, behov, motivation, insikter, tveksamheter, avsikter, egna val, tankar om framtiden och ett eget beslut.


MI programmet© är utvecklat av Human Research AB under 2010 och har sin grund i KBT teorin, tanke – handling – förändring.