Tester & analys

Olika instrument

Human Research AB arbetar med olika typer av tester och analysinstrument för att vid behov kunna fördjupa kunskaperna kring individens och organisationens styrkor och svagheter, stressorer och källor till motivation och drivkraft. Detta som ett kompletterande underlag inför organisations- och ledarutveckling eller inom området för urval.

All personbedömning vare sig den är inom området för urval eller utveckling bör vara mångfacetterad och omfatta förmågor, intressen, personlighet, källor till stress, självkänsla och motivation. För att belysa faktorerna enligt ovan användes följande tester och analysinstrument:

  • ”Att skapa engagemang och förhindra utbrändhet”
    Ett omfattande processinriktat analys- och åtgärdsmaterial baserat på Prof Christina Maslachs och Prof Michael Leiters banbrytande forskning inom området arbetsrelaterad stress. Konsultmaterialet bygger på flera steg; organisatoriska förberedelser och profiler, identifikation av obalans, genomförande av förändringsarbete mot arbetsrelaterad stress, utveckling av åtgärdspaket och utvärdering.
  • Passprofilen
    Ett mätinstrument för att belysa individers och gruppers helhetsperspektiv kring arbetsliv, privatliv, stressymptom, välbefinnande och livsstil.