Branchföreningen HRK

Sveriges Branschförening för Human Resource Konsulter

HRK är en intresseorganisation med målsättningen att samla alla professionella och seriöst arbetande konsultföretag som arbetar med resursen personal.

Ändamål

  • Att värna om kvalitativt högtstående konsultinsatser rörande mänskliga resurser i arbetslivet, där grundtanken skall vara att människan aldrig får komma till skada genom den verksamhet som medlemsföretagen bedriver.
  • Att särskilt bevaka medlemsföretagens yrkesutövning avseende etiska frågor och metodfrågor.
  • Att följa utvecklingen inom verksamhetsområdet och verka för att medlemsföretagen får del av alla nyheter.
  • Att fungera som remissinstans och branschföreträdare vid statliga utredningar.

Historik
HRK bildades 1989. Stiftarna var eniga om att utbudet av konsulttjänster inom personalområdet expanderade på ett oöverskådligt och i flera fall oseriöst sätt och att tiden därför var mogen att ställa krav på utövarna av sådan verksamhet.

Metodnämnd
Medlemsföretagen förbinder sig att öppet redovisa sina arbetsmetoder och i förekommande fall sina testinstrument för av HRK godkänd Metodnämnd. Det innebär att Metodnämndens ledamöter, på uppdrag av styrelsen, kan granska den metodik företagen arbetar med. Det kan också gälla ett separat fall, där inblandad konsult skall vara beredd att personligen inför nämndledamot svara för sitt agerande.

Etiknämnd
Medlemsföretagen förbinder sig att arbeta efter de etiska normer som HRK ställer upp. Dessa etiska normer kommer kontinuerligt att vidareutvecklas och efterlevnaden att kontrolleras av HRK’s Etiknämnd. Etiknämnden har rätt att få del av all information som kan erfordras för att kunna avgöra om medlem brutit mot föreningens etiska regler. Etiknämnden har som ambition att även utanför HRK föra debatten om etik i arbetslivet.

Tillrättavisningar
Medlemsföretagen har accepterat de former för tillrättavisning som styrelsen kan utdela vid konstaterade avsteg från de krav föreningen ställer på sina medlemmar.

Garanti
Det är föreningens avsikt att symbolen HRK skall garantera, såväl användarna av konsulttjänster, som de individer som kommer i kontakt med ett HRK-medlemsföretag, en metodologisk, professionell, individuell och etiskt oklanderlig behandling. Human Research AB är auktoriserad HR-konsult.

För mer information www.hrk.org.